اتو یدک محسن : تهیه و توزیع قطعات یدکی به قیمت کلی و جزئی

09199396112

برو به صفحه اصلی

 

لیست قیمت چراغ جمساز

جمساز
گروه ردیف شرح کالا قیمت بریال تعداد کارتن
پژو405

 

1 چراغ جلو بدون لامپ با لنز PC 3553000 4
2 لنز چراغ جلو PC   40
3 چراغ جلو بدون لامپ با لنزایرانی 3553000 4
4 خطر بدون سوک و لامپ دودی معمولی2019 2419000 12
5 سوکت خطر ۲۰۱۹
 
1122000 48
6 راهنمای بدون سوکت و لامپ قدیم 655000 24
7 راهنمای بدون سوکت و لامپ جدید 630000 24
8 سوکت راهنمای قدیم و جدید 378000 100
9 ترمز سوم پژو۴۰۵ آردی روا بدون لامپ و سوکت 1691000 24
10 راهنمای جانبی پژو۴۰۵ روا اردی بدون سوکت و لامپ 470000 240
پژو RD 11 خطر بدون سوکت و لامپ 2877000 12
12 سوکت خطر 1214000 72
پژو206 13 چراغ جلو بدون لامپ با موتور 7747000 4
14 چراغ جلو بدون موتور و  لامپ استیل و دودی 6106000 4
15 خطر هاچبک و صندوقدار جدید بدون سوکت و لامپ 3975000 4
16 سوکت خطر بدون واشر 869000 80
خطر بدون سوکت و لامپ با واشر 1644000
پژو پارس 17 چراغ جلو بدون لامپ استیل و دودی 6357000 4
18 خطر بدون سوکت و لامپ 2911000 12
19 سوکت خطر    
20 مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ 2457000 12
21 سوکت مه شکن جلو سمند سورن 549000 100
22 ترمز پارس و RD و روآ بدون لامپ و سوکت 1691000 24
23 راهنمای جانبی پارس RD و روآ بدون سوکت و لامپ 460000 240
پژو پارس

ELX

24 خطر بدون سوکت و لامپ سفید و دودی 2871000 12
25 ترمز سوم با لامپ و سوکت بژ و خاکستری 2982000 24
سمند 26 چراغ جلو بدون لامپ 6856000 4
27 خطر صندوق بدون دسته سیم ، سوکت و لامپ معمولی و دودی 2404000 12
28 دسته سیم (سوکت) خطر صندوق 739000 200
29 خطر بدنه بدون سوکت و لامپ معمولی و دودی 2271000 12
30 سوکت خطر بدنه 606000 25
31 مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ 1970000 12
32 ترمز سوم با لامپ و سوکت بژ و خاکستری 2427000 24
33 راهنما جانبی نارنجی بدون سوکت و لامپ 465000 240
سمند SE 34 خطر بدنه بدون سوکت و لامپ 2553000 12
35 دسته سیم ( سوکت ) خطر بدنه 859000 200
36 خطر صندوق بدون سوکت و لامپ 2145000 12
37 دسته سیم (سوکت) خطر صندوق 795000 200
سمند سورن 38 چراغ جلو بدون لامپ 12410000 4
39 مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ 2435000  12 
40 ترمز سوم با لامپ و سوکت بژ و خاکستری   24
41 راهنما جانبی سفید بدون سوکت و لامپ   240
پراید صبا 42 چراغ جلو بدون لامپ 3035000 8
43 موقعیت بدون دسته سیم، سوکت و لامپ 648000 24
44 دسته سیم (سوکت) راهنما   100
141 45 چراغ جلو بدون لامپ 141 3030000 8
46 موقعیت بدون دسته سیم، سوکت و لامپ 141 648000 24
132 47 چراغ جلو بدون لامپ و موتور تنظیم دستی 132 5725000 4
48 مه شکن جلو بدون لامپ و سوکت 111 2053000 12
مه شکن جلو با لامپ و سوکت 111  3053000 
111 49 چراغ جلو بدون لامپ با موتور 6952000 4
50 چراغ جلو بدون لامپ و موتور 5497000 4
51 خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ 2516000 12
52 مه شکن عقب بدون لامپ و دسته سیم 1026000 12
53 ترمز سوم بدون لامپ و سوکت 1153000 96
54 دسته سیم سوکت  خطر 1420000 200
پراید131 55 چراغ جلو بدون لامپ با موتور 6476000 4
56 چراغ جلو بدون لامپ با اتومات دستی 4864000 4
57 چراغ جلو بدون لامپ با موتور 4750000 4
58 خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ 2427000 8
59 دسته سیم (سوکت) خطر 1514000 200
وانت پراید151 60 خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ 2222000 12
61 دسته سیم (سوکت) خطر151 وانت 1643000 200
تیبا 1 و 2 62 چراغ جلو بدون لامپ با موتور 7276000 4
63 چراغ جلو بدون لامپ و موتور 5997000 4
64 خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ تیبا2 2983000 4
65 مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ 2256000 12
66 مه شکن عقب بدون لامپ و دسته سیم تیبا2 1468000 12
67 ترمز سوم بدون لامپ و سوکت تیبا2 1568000 72
68 دسته سیم (سوکت) خطر تیبا2

 

1154000 200
ال90 69 چراغ جلو بدون لامپ 6883000 4
70 خطر بدون سوکت و لامپ 3233000 4
71 سوکت خطر 975000 25
72 مه شکن عقب بدون لامپ و دسته سیم 1026000 12
دوو 73 چراغ جلو بدون لامپ 7382000 4
74 خطر بدون سوکت و لامپ 5508000 4
75 سوکت خطر 2581000 25
76 راهنما بدون سوکت و لامپ 1609000 24
77 لنز چراغ جلو   10

به دلیل نوسانات قیمتها امکان بروز رسانی آن وجود ندارد

در صورت داشتن سفارش، پس از انتخاب کالا، آن را با ذکر تعداد در صفحه

 اصلی سایت از طریق یکی از رسانه های اجتماعی دلخواه یا از طریق sms پیام دهید. برو به صفحه اصلی